Surplusslibvrij waterzuiveren

Setiva B.V.


Apparatuur & Expertise

Expertise  
De expertise van Setiva B.V. richt zich op het aanbieden van een totaal aanpak waarbij de kosten voor het ontdoen van het surplus slib vervallen en er uit het huidige afval nuttige producten ontstaan.

Door de Setiva aanpak wordt alle surplus verwerkt en is het mogelijk een waterzuivering  surplus slib vrij,  dus  afvalkosten vrij met veelal lagere beluchtingskosten te bedrijven.


Apparatuur en processtappen
Om voornoemde kosten geheel te elimineren wordt  de onderstaande apparatuur opgesteld en worden de aangegeven processtappen doorlopen:

 

-          Fijnzeef installatie voor het winnen van zeefgoed,

-          Schroefpers  voor het mechanisch ontwateren van het zeefgoed tot DS                    55%

-          DryFall droger voor het drogen van het ontwaterde zeefgoed tot DS 75%                   Met als energiebron  productgas of pyrolyse olie:

-          Pelletpers voor het pelleteren van het drooggoed tot pellets van 6 mm ,

-          Na-droger voor het drogen van de pellets tot een DS van 95%,

-          Flashpyrolyse voor het pyrolyseren van droge pellets,

-          Opslag voor de pyrolyse producten: kool, olie, zure fractie en product gas,

-          Randsystemen zoals: tussen opslag, transportvijzels, gas fakkel of                          gasmotor.

-          De  benodigde meet en regeltechniek en met automatische shut-down                    maakt een automatisch, onbemand en continue.  Bewaking op afstand is                optioneel leverbaar

Fijnzeef
De Setiva totaal aanpak start met het via  fijnzeven verkregen  “ zeefgoed ” . Het voorschakelen van fijnzeven is de laatste jaren sterk in opkomst bij Waterschappen en Hoogheemraadschappen deels voor uitbreidingen op te vangen en deels om beluchtingsenergie en surplus slib op de waterzuivering te verminderen.

                                      Salsnes fijnzeef

Setiva werkt samen met haar partner BWA uit Purmerend en past voor het verkrijgen van zeefgoed het fijnzeef van het Noorse fabricaat Salsnes toe. Na  de fijnzeef wordt het zeefgoed d.m.v. een speciaal hiervoor ontwikkelde schroefpers tot een DS van 50-55%

 

Mogelijkheden
Globaal zijn er vijf uitgangsituaties mogelijk:

a.       Zeefgoed als basis voor het terugwinnen van vezels en de niet-vezelrest                 opwerken tot producten en energie

b.      Zeefgoed als geheel ontwateren en opwerken tot producten en energie,

c.       Zeefgoed gemengd met overtollig actief slib opwerken tot producten en                 energie

d.      Zeefgoed gemend met vergist slib opwerken tot producten en energie.

e.       Diverse combinaties van  de voorgaande mogelijkheden

 

Vezel terugwinning
Setiva heeft een systeem voor het terugwinnen en schoonmaken van cellulose vezels uit het zeefgoed.   Deze technologie is  gebaseerd  op de in de papierindustrie al jarenlang gangbare en geoptimaliseerde methoden. Aangezien er op dit moment nog geen toepassingen zijn en nog geen markt vraag is voor deze vezels, wordt deze terugwin methode op de website verder buiten beschouwing gelaten.  Setiva is bij interesse graag bereidt e.e.a. in detail toe te lichten en testen uit te voeren.

Proceskeuze zeefgoed
Onze huidige totaal aanpak is door economische overwegingen gericht op het lokaal opwaarderen van het zeefgoed door met een flashpyrolyse uit het zeefgoed al dan niet gemend met actief of vergist surplus slib  waardevolle producten te produceren.

Zeefgoed en slib  wordt in  olie, zure fractie, kool en productgas getransformeerd. 

Drogen
Na het winnen en uitpersen van het zeefgoed is het noodzakelijk de droge stof d.m.v. droging te verhogen.  Pulsed Heat is  aandeelhouder  van Setiva en gespecialiseerd in thermische opwaardering en valorisatie van biomassa-stromen.

Dryfall® droger

 

De toegepaste en door Pulsed Heat gepatenteerde DryFall droger is een hoge temperatuur vallend gordijn droger die bij uitstek geschikt is voor pasteuze  materialen.  De brander wordt met het productgas uit de pyrolyse  of met ander op de waterzuivering aanwezige biogas  bedreven.  Door de hoge temperatuur heeft deze droger de eigenschap vrij komende reukstoffen te elimineren en door de toegepaste hoge luchtsnelheden wordt op een zeer kleine footprint een hoge verdampingscapaciteit gerealiseerd. Het zeefgoed of zeefgoed-slib mengsel wordt tot een DS van 60-70% gedroogd en daarna gepelleteerd. Door het drooggoed niet verder dan 70% te drogen alvorens pellets te  maken worden stofvorming en bijbehorende ATEX problemen vermeden.

Pelleteren
Het drooggoed wordt in een gangbaar fabricaat pelletpers tot vormvaste pellets geperst die in het bereik tot 70% DS tevens stofvrij kunnen worden geproduceerd,  getransporteerd en opgeslagen.

Nadroger
De vormvaste pellets worden na de pelletpers in een nadroger verder tot 95% Ds gedroogd

Als nadroger kan in  overleg met de klant uit een aantal  in de markt gangbare fabricaten worden gekozen. De energie voor deze nadroger kan uit de afgassen van de gasmotoren of uit pyrolyse gas of pyrolyse  olie worden verkregen.  Per project wordt nagegaan welke keuze het meest gewenst is en of economischer is een andere onbenutte laagwaardige afvalwarmte op de locatie te nemen.

Flashpyrolyse
De droge pellets 90-95% DS worden vanuit een voorraadbuffer in een Flashpyrolyse naar bruikbare producten omgezet

Setiva vertegenwoordigd in het segment communale waterzuiveringsslibben de door Nettenergy ontwikkelde Pyroflash® technologie.

Met deze kleinschalige pyrolyse installatie kunnen de droogresten, in pellet vorm worden omgezet.
Pyroflash® Nettenergy 

Een efficiënte en schaalbare pyrolyse wordt door Setiva gezien als een essentiële en onmisbare valorisatie stap in de volledige transformatiecyclus van biomassa naar grondstof en energie. Via pyrolyse (het ‘kraken’ van organisch materiaal door het te verhitten in de afwezigheid van zuurstof) wordt droge biomassa omgezet in: char, olie, azijn zure fractie en productgas gas. Hierbij is het belangrijk dat door de juiste dimensionering en bedrijfsvoering van de pyrolyse unit perfect wordt aangesloten op de voorliggende zeef-, indik- en drogingsstappen, afhankelijk van de soort, hoeveelheid en samenstelling van de biomassa.

Producten
Productgas, droge olie, zure fractie, char.

Afhankelijk van de economische detaillering zijn er verschillende opties. Het product gas wat lastiger is op te slaan kan het beste direct, vaak in bestaande WKK, gebruikt worden om lokaal elektriciteit op te wekken of als brandstof om te drogen.

De olie is een sterk aromatische olie en er wordt onderzocht deze toekomstig te splitsen en de afzonderlijk componenten  op te werken tot  producten met een hogere toegevoegde waarde.  Zolang dit nog niet daadwerkelijk een bestaande marktvraag is, kan hij ook als CO2 neutrale energie bron in de droger of extern worden ingezet. De toepassing als zwavelarme scheepsbrandstof lijkt een  goede optie en wordt verder onderzocht.  

De zure fractie bevat azijnzuur en andere lagere vetzuren en kan in de zuivering gebruikt worden ter ondersteuning van de denitrificatie waardoor de hoeveelheid te verwijderen zeefgoed nog verder kan stijgen en er nog minder nat rest slib ontstaat. De zure fractie kan ook aan de zuivering worden toegevoegd en  in extra biogas worden omgezet.